Tietosuoja & yksityisyys

Hyvä HR Oy

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Hyvä HR Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
asiakasrekisterin tietosuojaseloste. Selosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja
asiakasrekisteriin tallennetaan, mihin tietoja käytetään, miten tiedot ovat suojassa ja
mistä rekisteröity saa tietoa omien tietojensa osalta. Selosten on laadittu 30.5.2022.
Viimeisin muutos 30.5.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Hyvä HR Oy, Anteronkatu 6, 38200 Sastamala.
sähköpostiosoite: palvelu@hyvahr.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Riitta Yliviikari, riitta.yliviikari@hyvahr.fi, 040 501 9200

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Hyvä HR ylläpitää asiakasrekisteriä asiakkaiden palvelemiseksi, lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi sekä palveluiden kehittämiseksi.

Rekisteröityjä henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, Suomen tietosuojalainsäädännön ja muiden asiaan soveltuvien säännösten mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin sekä asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Hyvä HR käsittelee tietoja pääasiassa toimeksiantosopimuksiin ja sopimusten tekemistä edeltäviin toimenpiteisiin perustuen. Lisäksi henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla:

– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, kuten esim. kirjanpitolaki tai verolainsäädäntö
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. usein miten rekiserinpitäjän ja rekisteröidyn välinen
asiakas- tai siihen verrattavissa oleva suhde)

Rekisteröidyt henkilöryhmät

• toimeksiannon sopineet asiakkaat
• potentiaaliset asiakkaat

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyntiosoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot arjouksista, tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Asiakastietoja säilytetään enintään 12 kk asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen tiedot poistetaan asiakasrekisteristä.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. . Rekisterin suojauksen periaatteet

1. Hyvä HR:n rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

2. Rekisterin tietoja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus.

3. Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät luottamukselliset tiedot salataan teknisin keinoin.

4. Rekisteritietojen käytöstä pidetään rekisteriä.

5. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”).

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oivalluksia joululahjaksi!

Jos tavaralahjat tuntuvat jo käytetyiltä, anna läheisellesi lahjaksi voimaannuttavaa omaa aikaa!

Coaching on menetelmä, jossa tuetaan henkilön omia näkökulmia ja vahvuuksia siten, että suunnitelmat siirtyvät tavoitteelliseksi toiminnaksi.

Coaching sopii lähes kaikille, jotka haluavat aloittaa, lopettaa tai muuttaa jotain, joka tavalla tai toisella parantaa heidän hyvinvointiaan. Voimme käsitellä esimerkiksi työssä kehittymistä, opiskeluissa edistymistä, urasuunnitelmia, työssä suoriutumista, hyvinvointia tai itsensä johtamista erilaisista näkökulmista (esim. ajanhallinta, työn kuormitus jne).

Joulun kunniaksi saat yksityishenkilön Coachingin lahjahintaan! Vaihtoehtoisesti 3 x 60 minuutin tai 4 X 45 minuutin keskustelutuokiot lahjahintaan 360 euroa (norm. 450 euroa). Tarjous voimassa 24.12.2023 saakka. Toteutustapana Teams.

Isänpäivätarjous!

Miten muistaa isää?

Jos tavaralahjat tuntuvat jo käytetyiltä, anna isälle voimaannuttavaa omaa aikaa!

Coaching on menetelmä, jossa tuetaan henkilön omia näkökulmia ja vahvuuksia siten, että suunnitelmat siirtyvät tavoitteelliseksi toiminnaksi.

Coaching sopii lähes kaikille, jotka haluavat lisätä hyvinvointiaan ja tyytyväisyyttään. Coachattava asettaa itse tavoitteen keskusteluille, jotka voivat esimerkiksi tukea kehittymistä, uravalintoja, työssä suoriutumista, hyvinvointia tai itsensä johtamista erilaisista näkökulmista (esim. ajanhallinta, työn kuormitus jne).

Tarjoan isänpäivälahjaksi Coachingia yksityishenkilölle. Vaihtoehtoisesti 3 x 60 minuutin tai 4 X 45 minuutin keskustelutuokiot lahjahintaan 360 euroa (norm. 450 euroa). Tarjous voimassa 10.11.2023 saakka. Toteutustapana Teams.